Fördjupad UGL

Fördjupad Utveckling Grupp Ledarskap (FUGL):

FUGL är en kurs i ökad processmedvetenhet och självkännedom.

 • FUGL är för alla
 • FUGL är en fristående kurs men är en förutsättning för att senare gå HUGL
 • FUGL har hög tillämpbarhet i yrkeslivet

Utbildningens mål

Målen för kursen omfattar tre nivåer:

 1. Kunskap och förståelse. Att förstå på teoretisk grund
 2. Färdighet och förmåga. ”Kunna göra”
 3. Värderingsförmåga och förhållningssätt. Reflektera över handlingar, tankar och känslor och dess betydelse i samspelet med andra individer.

Delmål:

 • Få ökad självkännedom
 • Få ökad förståelse för hur den enskilde påverkar och påverkas i ett gruppdynamiskt sammanhang
 • Få ökad förståelse för gruppdynamik och gruppen som scen för individers möte
 • Ökad förmåga att hantera processer och relationer
 • Få en djupare kunskap om ledarskap och kunna tillämpa denna inom en gruppdynamisk ram
 • Kunna reflektera över värderingars inverkan på individ och grupp samt öka förmågan att möta och hantera egna värderingar

Utbildningen riktar sig till de grupper och ledare som vill ha ett fördjupat processmedvetande.

För att få tillträde till kursen FUGL krävs att deltagaren har genomfört kursen Utveckling av Grupp Ledare (UGL) som kursdeltagare.

FUGL är en i engagemang och arbetsinsats krävande kurs. Deltagande förutsätter god balans, varför man inte bör ha livsbetingelser under kursen som exempelvis pågående skilsmässa eller annat som gör att du som kursdeltagare kan vara i obalans.

Värderingar
Kursen ligger i linje med följande synsätt:

 • människan är organisationens viktigaste tillgång
 • kontakterna och samarbetet mellan människor i organisationen skall präglas av öppenhet, förtroende, omtanke och gemenskap
 • attityder och beteenden som kan uppfattas som tecken på bristande respekt för andras människovärde måste hanteras
 • gruppens sammanhållning och dess samlade resurser av alla slag är avörande för om och hur uppgifterna kommer att lösas
 • kunskap om och förståelse för samspelet mellan människor och hur funktionalitet, kön, sexuell preferens samt etnicitet påverkar, är en förutsättning för ett gott ledarskap
 • ledarskap är chefens förmåga att skapa de betingelser, som gör att medarbetarnas personlighet, kunskaper, intressen, initiativkraft och vilja till samarbete tillvaratas för att förelagda uppgifter ska lösas på bästa sätt

Till detta kan läggas en outtalad men tydlig värdering som innebär att varje människa i sig är unik och utvecklingsbar. Utvecklingsbarhet ses som ett alternativ till en mera statisk syn på människor. Det unika framträder i att människan inte är utbytbar utan personlig. FUGL innefattar därför möjligheter att tydliggöra utveckling och unikum – en möjlighet att få vara den man är/vill vara.

Grundregler för genomförande av FUGL-kurs:

 • Kursen genomförs i Försvarshögskolans regi
 • Kursen leds av två godkända FUGL-handledare och som av Försvarshögskolan har behörighet att leda FUGL.
 • Kursen genomförs i en grupp om lägst 8 och högst 12 deltagare.
 • Deltagarna skall ha genomgått UGL-kurs för minst 6 månader sedan.
 • Kursen skall främja mångfaldens och olikheternas betydelse i urval av deltagare. Jämn könsfördelning eftersträvas.
 • Deltagarna skall vara i god balans.
 • FUGL genomförs mot fastställa mål under en två-veckors period på internat.
 • Aktiviteter under kursen är relaterade till kursens mål.
 • Genomförandet skall följa struktur för Utveckling av Grupp och Ledare (UGL) till sin karaktär.
 • Det är inte tillåtet att komma och gå under kursens gång.
 • Närvaro av andra än kursdeltagare är inte tillåten.
 • Kurslitteratur tillsändes deltagarna senast 2 veckor innan kursstart. Litteraturen bör vara genomläst till kursstart.

Övrigt
Kursintyg utfärdas efter genomförd FUGL

Senaste från bloggen

sep 20 2023 Kursvärdering Återigen har vi lyckats v-3523!

Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till en grupp av främmande människor. Samtliga deltagare vill rekommendera andra att gå UGL-kursen.På frågan ”Varför?” svarar de: Till den totala kursvärderingen